Regulamin konkursu plastycznego „Wykonaj własnoręcznie kartkę wielkanocną”

§1
WARUNKI OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin konkursu określa warunki i zasady uczestniczenia w konkursie pt. „Wykonaj własnoręcznie kartkę wielkanocną” dla dzieci pracowników Cedrob S.A.
2. Organizatorem Konkursu jest Cedrob S.A. z siedzibą w Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000140562, NIP 5660004455, REGON 130280786, zwany dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs trwa od 26.02.2024 r. do 11.03.2024 r.
4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
5. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie Konkursu, a każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na warunkach określonych w Regulaminie będzie jednoznaczne z faktem, iż każdy Uczestnik i jego opiekun zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje, wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora oraz na publikację imienia i nazwiska wraz z wizerunkiem.
6. Organizator jest przekazującym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
7. Udział w Konkursie, a tym samym podanie danych osobowych niezbędnych do udziału w Konkursie, jest dobrowolne.
8. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.cedrob.com.pl 

§2
CEL KONKURSU

1. Celem Konkursu jest umożliwienie dzieciom i młodzieży do 12. roku życia rozwoju zdolności plastycznych oraz pobudzenie ich do kreatywnego działania poprzez przygotowanie kartki wielkanocnej.
2. Dodatkowym celem działania jest pozyskanie materiału do prowadzenia działań promocyjno-reklamowych przez Organizatora.

§3
WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnicy Konkursu, tj. dzieci pracowników, mają za zadanie własnoręcznie wykonać kartkę wielkanocną, w formacie A5.
2. Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną.
3. W Konkursie mogą wziąć udział dzieci wszystkich pracowników Cedrob S.A.
4. Do udziału nie są upoważnieni pracownicy spółek-córek należących do Grupy Cedrob, tj. ZM Silesia S.A. oraz Gobarto S.A.
5. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie dzieci pracowników do 12 roku życia.
6. Każdy Uczestnik może przedstawić w Konkursie tylko jedną pracę.
7. Prace anonimowe nie będą brane pod uwagę przez Organizatora.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie prac, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że nie zostały wykonane własnoręcznie przez dziecko.
9. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.
10. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska na materiałach reklamowych wydanych przez Organizatora.

§4
TERMIN I WARUNKI DOSTARCZANIA PRAC

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać własnoręcznie kartę wielkanocną w formacie A5.
2. Rodzin/opiekun prawny zobowiązany jest dostarczyć pracę dziecka do siedziby firmy Cedrob S.A. osobiście lub pocztą tradycyjną/kurierem.
3. Praca powinna być podpisana następującymi danymi: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, imię i nazwisko rodzica/opiekuna oraz numer kontaktowy do rodzica/opiekuna wraz ze wskazaniem miejsca pracy.
4. Prace należy dostarczyć do 11.03.2024 r.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia techniczne dostarczonej pracy.

§5
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu przez Organizatora Komisja konkursowa, w której skład wejdą: pracownicy Cedrob S.A, wytypowani przez wiceprezesa Cedrob S.A, z wyłączeniem tych pracowników, których dzieci brały udział w konkursie.
2. Kryteriami oceny prac będą: oryginalność, staranność, walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania, wiek autora.
3. Spośród prac zgłoszonych do Konkursu Komisja wybierze trzech laureatów, w dwóch kategoriach wiekowych.
4. Nagrodami w Konkursie są karty podarunkowe:
• do sklepu SMYK o wartości 300 zł, 250 zł i 200 zł dla laureatów w kategorii wiekowej do 8 lat;
• do sklepu Martes Sport o wartości 300 zł, 250 zł oraz 200 zł dla laureatów w kategorii wiekowej do 9-12 lat, przyznane odpowiednio za I, II oraz III miejsce.
5. Firma zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród specjalnych dla pozostałych uczestników konkursu.
6. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej gali 22.03.2024 r.
7. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o miejscu przyznania nagród telefonicznie w terminie do 15.03.2024 r.
8. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
9. Brak kontaktu z Laureatem oznacza brak chęci otrzymania nagrody. Wówczas nagroda przechodzi na Uczestnika, który uzyskał kolejną największą liczbę punktów.

§6
REKLAMACJE

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Konkursem – począwszy od daty rozpoczęcia Konkursu do 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje, które wpłyną do Organizatora po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacje należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem Reklamacja za konkurs „Wykonaj własnoręcznie kartę wielkanocną” oraz dane:
• Imię, nazwisko, opiekuna prawnego Uczestnika
• Przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem
• Podpis opiekuna prawnego Uczestnika
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu (decyduje data stempla pocztowego).

§7
INNE POSTANOWIENIA

1. Niniejszy Regulamin określa wszelkie zasady przeprowadzenia Konkursu.
2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy.

§8
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) Spółka CEDROB S.A informuje, że:
a) Administratorem danych osobowych jest CEDROB S.A. z siedzibą w Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów.
b) Dane są przetwarzane w celu wzięcia udziału w Konkursie „Wykonaj własnoręcznie kartkę wielkanocną” edycja 2024 oraz ewentualnego przyznania nagrody.
c) Dane mogą być udostępniane organom uprawnionym przepisami prawa, a przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zawartej umowy.
d) Podanie danych jest dobrowolne jednak wymagane do poprawnej realizacji działań w zaznaczonym celu. Jednocześnie posiada Pan/Pani możliwość wglądu i poprawiania podanych danych.
e) Dane osobowe są przetwarzane w trakcie realizacji usługi lub umowy, a następnie dalej przechowywane w celach dowodowych przez okres 5 lat od momentu zakończeniu współpracy.
f) Osobom przysługuje prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
g) Osobom przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, co automatycznie oznacza rezygnacje z realizacji umowy.
h)Osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.02.2024 r.


Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki..