Strategia Podatkowa Cedrob S.A.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej w 2021 r. sporządzona przez spółkę Cedrob S.A. na podstawie art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

I. PODSTAWOWE INFROMACJE O CEDROB S.A.


1.1. Cedrob S.A. jest spółką akcyjną z siedzibą w Polsce, podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych w Polsce, z siedzibą i miejscem zarządu w Polsce, w Ujazdówku (gm. Ciechanów), zwaną dalej jako Cedrob lub Spółka.

Cedrob jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, posiada NIP: 5660004455 oraz Regon: 130280786. W Spółce rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

1.2. Na przestrzeni ostatnich lat Cedrob odnotował:


w 2017 r.przychód ze sprzedaży w wysokości ponad: 3,3 mld złzysk netto w wysokości ponad: 167,1 mln złi zapłacił podatek CIT w wysokości ponad: 5,8 mln zł
w 2018 r.przychód ze sprzedaży w wysokości ponad: 3,8 mld złzysk netto w wysokości ponad: 277,9 mln złi zapłacił podatek CIT w wysokości ponad: 6 mln zł
w 2019 r.przychód ze sprzedaży w wysokości ponad: 4,2 mld złzysk netto w wysokości ponad: 150,2 mln złi zapłacił podatek CIT w wysokości ponad: 22,4 mln zł
w 2020 r.przychód ze sprzedaży w wysokości ponad: 4,09 mld złzysk netto w wysokości ponad: 27,7 mln złi zapłacił podatek CIT w wysokości ponad: 15 mln zł


1.3. Cedrob, będący podmiotem dominującym Grupy CEDROB, jest największym polskim producentem drobiu z wieloletnim doświadczeniem rynkowym. Sercem segmentu drobiarskiego są zakłady produkcyjne, należące do Cedrob, znajdujące się przede wszystkim na terenie województwa mazowieckiego.

Spółka rozpoczęła swoją działalność na początku lat 90-tych. Wówczas zostały utworzone Ciechanowskie Zakłady Drobiarskie CEDROB S.A., w skład których weszły Zakład Mięsa Drobiowego w Ciechanowie oraz Wylęgarnia Piskląt w Mławie. W 1997 r. firma wykupiła Zakłady Drobiarskie w Niepołomicach, specjalizujące się w wytwarzaniu wysokiej jakości mięsa z gęsi - produktu przeznaczonego głównie na cele eksportowe.

Obecnie, Cedrob jest największym w Polsce producentem mięsa drobiowego i piskląt. W ofercie Spółki znajdują się także pasze oraz produkty z gęsi. Działalność Spółki obejmuje większość etapów produkcji mięsa drobiowego - począwszy od nałożenia jaj w wylęgarniach, po produkcję i sprzedaż wyrobu gotowego (tzw. zamknięty cykl produkcyjny). W celu realizacji tych założeń, Spółka posiada własne wylęgarnie piskląt, wytwórnie pasz oraz zakłady ubojowe. Dzięki czemu Spółka ma pełną kontrolę nad produkcją oraz dystrybucją mięsa i jego przetworów. Gwarantuje to bezpieczeństwo i wysoką jakość produktów. Podstawowymi produktami, oferowanymi przez Spółkę są tuszki i elementy drobiowe schłodzone i mrożone, sprzedawane luzem i pakowane próżniowo, na tackach – metodą tradycyjną oraz w systemie MAP. Asortyment produktów obejmuje również podroby, łapy i stopy. Ponadto, Cedrob prowadzi sprzedaż piskląt oraz pasz własnej produkcji hodowcom drobiu i trzody chlewnej a także sprzedaje paliwa (w tym gaz na potrzeby hodowców), świadczy usługi weterynaryjne oraz dokonuje sprzedaży białka zwierzęcego.

1.4. Część działalności gospodarczej jest prowadzona przez Cedrob na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych i w tym względzie Cedrob korzysta z przywilejów prawa podatkowego – co szczególnie zobowiązuje (i motywuje) Cedrob do wzorowego wypełniania obowiązków podatkowych. Działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej wymaga również skrupulatnego dokumentowania i ciągłej analizy przychodowo-kosztowej stąd tak duże znaczenie ma współpraca między działami/zakładami Cedrob oraz szczególna instrukcja odnosząca się do działalności strefowej i poza strefowej..

1.5. Wszystkie obiekty Spółki działają zgodnie z obowiązującymi wymaganiami higieniczno-sanitarnymi Unii Europejskiej. Zakłady produkcyjne wchodzące w skład Spółki wdrożyły standard IFS oraz BRC. Produkty Spółki wytwarzane są przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, co pozwala zachować na długo smak i świeżość produktu.

Wysoka różnorodność działalności Spółki zapewnia jej samowystarczalność, przy jednoczesnym zachowaniu pełnego bezpieczeństwa i wysokiej jakości produkcji. Spółka posiada własne wylęgarnie piskląt, które są objęte stałym nadzorem inspekcji weterynaryjnej oraz nowoczesne wytwórnie pasz i ubojnie, co zapewnia spółce pełną kontrolę produkcji na wszystkich jej etapach. Kluczowym czynnikiem w budowaniu zamkniętego obiegu produkcyjnego, od początku działalności firmy aż do dzisiaj, są także zatrudnieni oraz współpracujący z nią ludzie – ich zaangażowanie, chęć zdobywania wiedzy, nowych umiejętności i rozwoju.

Oferta Spółki skierowana jest zarówno na rynek krajowy, jak i na eksport do krajów UE oraz poza nią. Głównymi odbiorcami na rynku krajowym są:

 • hurtownie, centra dystrybucyjne oraz sieci handlowe,
 • zakłady specjalizujące się w dzieleniu mięsa, produkcji mięsa oraz przetworów mięsnych,
 • hodowcy kupujący od Spółki pisklęta mięsne oraz pasze dla drobiu.

1.6. Rozwój Cedrob oraz specyfika rynku rolno-spożywczego wymusiła na Cedrob przyjęcie struktury organizacyjnej w postaci scentralizowanych działów (np.: dział systemów zarządzania jakością, dział IT, dział kadr płac i szkolenia, dział ds. finansów i kontrolingu) oraz wyspecjalizowanych zakładów, w ramach których wyodrębnione są organizacyjne komórki w postaci działów/ubojni/wytwórni/laboratoriów. Tak rozbudowana struktura wymaga właściwego sposobu zarządzania i szczególnej komunikacji wewnętrznej – wypracowanych w Cedrob na przestrzeni lat jako efekt nieustannych wysiłków, nauki na błędach i ciągłego rozwoju. Właściwa komunikacja między działami/zakładami ma dla Cedrob znaczenie podstawowe.


II. INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ


2.1 INFORMACJE O STOSOWANYCH PRZEZ CEDROB PROCESACH ORAZ PROCEDURACH DOTYCZĄCYCH ZARZĄDZANIA WYKONYWANIEM OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO I ZAPEWNIAJĄCYCH ICH PRAWIDŁOWE WYKONYWANIE

2.1.1. Podstawowym celem Cedrob, jako świadomego podatnika, jest terminowe płacenie podatków, w prawidłowej wysokości, przy rzetelnym i prawidłowym wypełnianiu wszystkich ciążących na Cedrob obowiązków podatkowych. Powyższe jest spójne z przyjętą przez Cedrob strategią gospodarczą (z jej podstawowym celem) a mianowicie: wypracowywanie jak największego zysku i w konsekwencji prawidłowe jego opodatkowanie.

Dla Cedrob, szczególnie bliska jest zasada odpowiedzialności społecznej biznesu – Cedrob działa i będzie działał na rzecz dobra społeczności, której zasobami dysponuje i dzięki któremu osiąga swoje cele gospodarcze. Jednym ze sposobów realizacji w/w zasady jest płacenie podatków w kwocie i w czasie wymaganymi przepisami prawa podatkowego.

2.1.2. W Cedrob, kategorycznie, nie ma przyzwolenia na niepłacenie podatków lub działania zmierzające do nieterminowego płacenia podatków czy sztucznego ograniczenia ich wysokości przez agresywne optymalizacje podatkowe. Dlatego, tak ważne jest budowanie i rozszerzanie świadomości znaczenia podatków wśród pracowników Cedrob poprzez ciągłe szkolenia i kultywowanie wartości etycznych.

2.1.3. Biorąc pod uwagę powyższe cele oraz, jak wspomniano wyżej, rozbudowaną strukturę Cedrob konieczne było uporządkowanie przestrzeni podatkowej poprzez opracowanie, wdrożenie oraz aktualizację procesów i procedur w zakresie zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonywanie.

Cedrob posiada cały zbiór opisanych procedur podatkowych i instrukcji; m.in. dotyczących:

 • rozliczania podatku VAT, 
 • księgowania podatkowego, 
 • prowadzenia dokumentacji dla potrzeb podatku CIT, 
 • rozliczania transakcji gotówkowych, 
 • rozliczania strat z lat ubiegłych, 
 • obliczania zaliczek na podatek PIT, 
 • księgowania podatkowego składek ZUS, 
 • rozliczania działalności inwestycyjnej i remontowej, 
 • ograniczenia zatorów płatniczych,
 • inwentaryzacji, 
 • obiegu dokumentów, 
 • przechowywania i archiwizacji dokumentów, 
 • instrukcja magazynowa, 
 • prowadzenia działalności w ramach SSE i poza SSE, 
 • bezpieczeństwa finansowego i odpowiedzialności za bazę kontrahentów czy 
 • wystawiania, obiegu i kontroli dokumentów.

Ponadto, Cedrob posiada zbiór podstawowych reguł podatkowych zawartych w opracowanej Strategii Podatkowej.


2.2. INFORMACJE O STOSOWANYCH PRZEZ CEDROB DOBROWOLNYCH FORMACH WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ 

2.2.1. Cedrob zamierza przystąpić do Programu Współdziałania – programu co-operative compliance, którego celem jest podjęcie przez administrację skarbową i podatnika wspólnych działań zmierzających do zapewnienia przestrzegania prawa podatkowego.

Wniosek o przystąpienie do Programu Współdziałania został złożony we wrześniu 2020 r.

2.2.2. Program Współdziałania stanowi nową formę ścisłej i stałej współpracy między podatnikiem oraz Szefem KAS, opartą na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu i transparentności, której celem jest zapewnienie przestrzegania przez podatnika prawa podatkowego przy aktywnym wsparciu Szefa KAS.

Cedrob przykłada szczególną wagę do realizacji Programu Współdziałania, dlatego przeznacza dodatkowe zasoby i środki na wdrożenie wymaganych przez program Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego. Dodatkowo, zmienia i dostosowuje funkcjonujące już w Cedrob procedury i procesy wewnętrzne, tak aby w pełni uzyskać synergię między biznesem, księgowością i wewnętrznym nadzorem podatkowym.


2.3. INFORMACJE ODNOŚNIE DO REALIZACJI PRZEZ CEDROB OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH NA TERYTORIUM POLSKI, WRAZ Z INFORMACJĄ O LICZBIE PRZEKAZANYCH SZEFOWI KAS INFORMACJI O SCHEMATACH PODATKOWYCH, Z PODZIAŁEM NA PODATKI, KTÓRYCH DOTYCZĄ

2.3.1. Cedrob podejmuje niezbędne środki w celu prawidłowego oraz terminowego wykonywania obowiązków podatkowych, w szczególności:

 • identyfikuje zdarzenia powodujące powstanie obowiązku podatkowego, 
 • na bieżąco monitoruje zmiany przepisów podatkowych oraz reaguje na zmiany wykładni przepisów prawa podatkowego, 
 • prowadzi ewidencje, rejestry i księgi wymagane przepisami prawa podatkowego, 
 • terminowo składa deklaracje podatkowe oraz inne zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania do których jest zobowiązana przepisami prawa podatkowego,
 • terminowo wpłaca należne podatki, 
 • sporządza i przesyła Jednolite Pliki Kontrolne
 • sporządza dokumentacje cen transferowych wraz z informacją podatkową TPR-C.


2.3.2. W 2021 r. Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako podatnik z tytułu następujących podatków:

 • podatku VAT: kwota podatku należnego wyniosła 315 436 254 zł, były złożone cztery korekty deklaracji w trakcie 2021 r.;
 • podatku dochodowego od osób fizycznych: kwota podatku wyniosła 23 087 285 zł;
 • podatku dochodowym od osób prawnych: zaliczki miesięczne płatne przez zarachowanie ze zwrotu podatku VAT bądź zapłata przelewem, kwota podatku należnego 21 539 688 zł; korekta CIT-8 za 2021 r. w dniu 22 kwietnia 2022 r. ale nie zmieniająca wysokości zobowiązania podatkowego; w zakresie WHT za 2021 r.: CIT-10Z złożony w terminie kwota podatku za: 72 130 zł. W 2021 r. były prowadzone czynności sprawdzające dot. CIT-8 za 2020 r.
 • podatku od nieruchomości, leśny i rolny: terminowo składając deklaracje oraz wpłacając podatki, które łącznie wyniosły: 6 944 876 zł;
 • podatku od czynności cywilnoprawnych: kwota podatku braku;
 • podatku od środków transportu: kwota podatku wyniosła 222 804 zł, były złożone korekty w trakcie roku.


2.3.3. W 2021 r. Spółka nie zidentyfikowała żadnych schematów podatkowych w związku z czym nie przekazała Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 Ordynacji Podatkowej.


2.4. INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 5% SUMY BILANSOWEJ AKTYWÓW W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O RACHUNKOWOŚCI, USTALONYCH NA PODSTAWIE OSTATNIEGO ZATWIERDZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO CEDROB, W TYM Z PODMIOTAMI NIEBĘDĄCYMI REZYDENTAMI PODATKOWYMI POLSKI

2.4.1. W 2021 r. Cedrob zawierał transakcje kontrolowane o charakterze jednorodnym z podmiotami powiązanymi, których wartość liczona odrębnie dla każdej z transakcji przekroczyła wartość 5 % sumy bilansowej aktywów (dokładna wartość: 143.600.148,94 zł).

Po stronie sprzedażowej były to transakcje:

 • sprzedaży pasz drobiowych, 
 • sprzedaży piskląt jednodniowych, 
 • sprzedaży mięsa drobiowego a po stronie zakupowej były to transakcje
  - zakupu jaj wylęgowych
  - zakupu żywca


2.4.2. W 2021 r. Cedrob nie zawierał transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym z podmiotami powiązanymi niebędącymi rezydentami podatkowymi w Polsce o wartości liczonej odrębnie dla każdej z transakcji przekraczającej wartość 5 % sumy bilansowej aktywów.

2.4.3. Wartość transakcji kontrolowanych została określona na podstawie przepisów dot. cen transferowych zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Wszystkie z wymienionych powyżej transakcji były również realizowane z podmiotami niepowiązanymi. Transakcje z podmiotami powiązanymi i niepowiązanymi realizowane były (są) na warunkach rynkowych.


2.5 INFORMACJE O PLANOWANYCH LUB PODEJMOWANYCH PRZEZ CEDROB DZIAŁANIACH RESTRUKTURYZACYJNYCH MOGĄCYCH MIEĆ WPŁYW NA WYSOKOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH CEDROB LUB PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

W 2021 r. Cedrob nie prowadził działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Cedrob lub podmiotów powiązanych; Cedrob nie planuje również takich restrukturyzacji.

Natomiast należy wspomnieć, iż w 2021 r. Spółka zrealizowała następujące działania (które mogą być uznane za restrukturyzacje), tj.:

 • wniosła aportem zorganizowaną część przedsiębiorstwa Zakłady Mięsne Kania S.A. do spółki córki (w zamian za akcje tej spółki),
 • nabyła akcje w spółce córce oraz
 • zmniejszyła kapitał podstawowy o kwotę 3 848 zł poprzez umorzenie udziałów.


2.6 INFORMACJE O WNIOSKACH ZŁOŻONYCH PRZEZ CEDROB

2.6.1. W 2021 r. Spółka nie złożyła:

 • wniosków o interpretację przepisów prawa podatkowego, o którym mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej oraz
 • wniosków o wiążącą informację stawkową, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.


2.6.2. W 2021 r. Spółka nie złożyła wniosku o wydanie:

 • ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej
 • wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.


2.7 INFORMACJE DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ PODATKOWYCH CEDROB NA TERYTORIACH LUB W KRAJACH STOSUJĄCYCH SZKODLIWĄ KONKURENCJĘ PODATKOWĄ 

W 2021 r. Cedrob w ramach transakcji sprzedaży mięsa drobiowego, zawierał transakcje z podmiotami niepowiązanymi z siedzibą:

 • w Bahrajnie (jeden kontrahent - spółka W.L.L.),
 • w Hong Kongu (jeden kontrahent – spółka LTD) oraz
 • na Seszelach (jeden kontrahent - spółka LTD).


Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki..