Polityka prywatności

Cedrob S.A. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających serwisy www,cedrob.com.pl. Zależy nam, aby każdy Użytkownik dokładnie wiedział, jakie dane pozyskujemy i jak może chronić swoją prywatność.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wypełniając obowiązek nałożony przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 2016 r., nr 119, s. 1), w skrócie „RODO” oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) informujemy, że dane osobowe, które zostają przekazane za pomocą niniejszej strony podlegają przetwarzaniu.


Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem jest CEDROB S.A. z siedzibą w Ujazdówku, Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000140562, Regon 130280786, NIP 566-00-04-455.


Kontakt z administratorem danych osobowych

W celu kontaktu zostały utworzone poniższe kanały komunikacyjne:

 • adres e-mail: rodo@cedrob.com.pl
 • adres pocztowy: CEDROB S.A., Zespół ds. wdrożenia procedur dotyczących ochrony danych osobowych, Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów


Źródło pozyskania danych

Przetwarzane dane osobowe zostały pozyskane w wyniku:

 • wypełnienia formularza kontaktowego
 • udziału w działaniach promocyjnych, marketingowych oraz konkursach działaniach organizowanych przez CEDROB S.A.


Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez CEDROB S.A.

Dane osobowe podlegają przetworzeniu w celu określonym w momencie ich pozyskiwania, w tym:

 • obsługi zgłoszeń, które są do nas kierowane (np. przez formularz kontaktowy)
 • kontaktu z uczestnikiem wydarzeń/konkursów organizowanych przez CEDROB S.A.
 • organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych

Dodatkowo, w celach statystycznych, dane w postaci zanonimizowanej mogą być wykorzystane w celu:

 • monitorowanie aktywności użytkowników stron internetowych
 • prowadzenia badań i analiz, statystyk oraz poprawy bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania informacji zawartych na stronie oraz obecnych w systemach CEDROB S.A.


Jeżeli zostanie wyrażona zgoda, dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych
 • przesyłania newslettera

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Można ją wycofać w dowolnym momencie, korzystając z mechanizmów obecnych na stronie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo do bycia zapomnianym nie dotyczy sytuacji, w której przetwarzanie danych jest wymagane przepisami prawa.


Czy istnieje obowiązek podania CEDROB S.A. swoich danych osobowych?

Wymagamy podania wyłącznie tych danych osobowych, które są niezbędne, aby zrealizować konkretne działanie (np. odpowiedź na zapytanie złożone przez formularz kontaktowy).

Jeżeli podanie danych osobowych jest konieczne do pełnego wykonania usługi i/lub zawarcia umowy, w przypadku braku zgody na przetwarzanie danych, nie będzie możliwe jej wykonanie.

W przypadku jeżeli przepisy prawa polskiego wymagają tego, możemy wymagać podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.


Twoje uprawnienia wobec CEDROB S.A. w zakresie przetwarzania danych?


Zapewniamy realizację wszystkich Twoich praw wynikających z RODO, w tym:

1. Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych.

2. Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.

3. Prawo żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku gdy:

 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania
 • dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa

4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia
 • Spółka nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Spółki są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu

5. Prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy:

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę

6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy:

 • zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją oraz
 • przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Spółki


W przypadku jeżeli dane osobowe w Twojej ocenie są nieprawidłowo przetwarzane, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres pocztowy: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


Termin przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przechowywane są przez czas obowiązywania umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, a także po ich zakończeniu, w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom
 • statystycznych i archiwizacyjnych
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy lub wykonania usługi


Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe mogą zostać udostępnione poniższym kategoriom podmiotów:

 • podwykonawcom, czyli podmiotom z których korzystamy przy ich przetwarzaniu tj. firmy księgowe, audytorskie, informatyczne, doradcze, kancelarie prawne;
 • podmiotom z grupy CEDROB S.A.;
 • podmiotom wykonującym zadania wynikające z przepisów prawa.


Dane osobowe nie będą:

 • przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
 • przetwarzane w sposób zautomatyzowany
 • wykorzystywane w celu profilowania
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki..